Industrial CONversion Award

Všetky projekty, ktoré nomináciu prijmú, budú prezentované na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch 10. – 30.11.2022 v priestoroch nového kultúrno-kreatívneho centra Design factory Jarovce.

I.CON.A _ 2022 (Industrial CONversion Awards)

Inšpiratívne priemyselné dedičstvo pre udržateľnú budúcnosť

Ocenenie za inšpiratívnu konverziu industriálneho objektu

Okrem búrania industriálnych areálov, málo čo dnes vzbudzuje takú pozornosť a záujem verejnosti o priemyselné dedičstvo ako práve projekty jeho konverzií. Tie úspešnejšie z nich poukazujú na to, ako sa s touto témou vyrovnávame na Slovensku, v akom stave je naše vnímanie týchto často opomínaných stavieb a  zápas o uchovanie stôp minulosti, ktorý nebude nikdy vyhratý, či ukončený.  

Téma konverzií industriálnych priestorov na funkčné budovy naplnené novým obsahom je agendou Design factory už od roku 2005, kedy konverziou starej priemyselnej haly ukázalo širokej verejnosti možnosti jej aktívneho zaradenia do kultúrneho života mesta ako jeden z prvých priekopníkov na Slovensku.  

Dnes, napriek tomu, že Design factory už v pôvodnej budove nesídli, môžeme s potešením bilancovať a  prezentovať aj iné realizované projekty s označením „ zachránený“, ktoré vypovedajú o rozdielnych motiváciách aktérov, spoločenskej atmosfére, turbulentných zmenách i potrebách jednotlivých komunít. Navyše sa mnohé z úspešne zrealizovaných konverzií na Slovensku dočkali aj významných ocenení na poli architektúry a stavebníctva.

„Priemyselné dedičstvo a jeho ochrana je na Slovensku stále aktuálna téma, pretože medzi ľuďmi nie je zatiaľ dostatočné vžitá a laickej verejnosti je pomerne neznáma.“

Ako však žiť s touto minulosťou v súčasnosti ? Ako ju cítiť, rozpoznať a vyhodnotiť jej skutočné kvality, keď sa časy od ich vzniku natoľko zmenili? Ako do pôvodnej substancie vložiť súčasnosť, ako ju adaptovať, transformovať, interpretovať alebo znovu využiť? A prečo ju vôbec zachovávať?

Myšlienkou zorganizovať a vyhlásiť súťaž o ocenenie za inšpiratívnu konverziu industriálneho objektu sa zaoberáme už veľmi dlho. Nikdy však nebol záujem o túto tému tak aktuálny, ako dnes, keď súčasne so zánikom hodnotných industriálnych areálov oslavujeme prvé úspechy konverzií industriálnych solitérov. Základnou misiou súťaže je podporiť záchranu historických hodnôt priemyselného dedičstva na Slovensku, inšpirovať majiteľov tzv. „industriálu“ k jeho aktívnej ochrane a ukázať im najvhodnejší spôsob „ako sa to dá“. Veríme, že tu prezentované témy konverzie, transformácie alebo samotnej obnovy pôvodných historických štruktúr prispejú nemalou mierou k tak dlho očakávanej zmene celospoločenskej úvahy o našej budúcnosti. 

Štátút súťaže

Cieľom vyhlásenia súťaže a udelenia ceny I.CON.A – Industrial Conversion Award je prezentácia a propagácia inšpiratívnych príkladov konverzií priemyselného dedičstva na Slovensku pre udržateľnú budúcnosť v duchu lokálnej kultúrnej identity a jedinečnej atmosféry. 

Prihlásiť inšpiratívne dielo do súťaže môže (investor, autor, prevádzkovateľ, univerzita, pamiatkový úrad, samospráva, odborná verejnosť)

Podmienkou je, aby bola konverzia realizovaná na Slovensku v období rokov 2005- 2022, poslať stručné zdôvodnenie nominácie s poukázaním na to čím je pre prihlasovateľa inšpiratívna a dodanie fotografických prípadne iných technických podkladov (fotografia objektu pred rekonštrukciou, fotografie objektu po rekonštrukcii, zjednodušené pôdorysy, kontakt na majiteľa, autora).

Z prihlásených realizácii bude vybraných 20 najinšpiratívnejších projektov, z ktorých medzinárodná porota vyberie laureáta ceny I.CON.A – Industrial Conversion Award 2022.

Víťazné dielo získa okrem mediálnej pozornosti aj jedinečnú umeleckú plastiku od akademického sochára doc. Milana Lukáča vytvorenú špeciálne pre túto príležitosť.

Kritériá

,,Industriálne dedičstvo tvoria pozostatky industriálnej kultúry, ktoré majú historickú, technologickú, sociálnu, architektonickú alebo vedeckú hodnotu. Sú to rôzne stavby a strojové zariadenia, dielne, továrne, mlyny, skladiská, obchody, bane, miesta, kde sa spracovávajú a čistia suroviny, a objekty, kde sa vyrába, prenáša a využíva energia. Patria sem aj dopravné stavby a všetka infraštruktúra, miesta, ktoré majú vzťah k priemyslu, vrátane objektov, ktoré slúžia na bývanie, bohoslužbu a vzdelávanie.“ definícia v zmysle charty TICCICH.

Hlavnými kritériami sú okrem citlivého prístupu súčasnej architektonickej intervencie do industriálneho, prírodného a kultúrneho kontextu aj nasledovné prístupy:

  • Priestorový a dizajnový kontext
  • Súčasný inovatívny priestorový a dispozičný plán
  • Citlivý prístup k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
  • Súčasné chápanie a uplatnenie tradičných a autochtónnych architektonických prvkov a ich interpretácia v kontexte konverzie
  • Inovatívne, inšpiratívne detaily a ich interpretácia v kontexte starého a nového
  •  Edukačno-vzdelávací, výchovný a spoločensko-udržateľný rozmer realizácie

Prihlášky budú prijímané do 10. októbra 2022.

Všetky projekty, ktoré nomináciu prijmú, budú prezentované na výstave ktorá sa uskutoční v dňoch 10. až 30. novembra 2022 v priestoroch nového kultúrno-kreatívneho centra Design factory Jarovce.